Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy ( Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018, Art. 9.1 )

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika ( Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018, Art. 10.1 )


Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:
  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego